Ebook Tủ sách bách khoa Phật giáo - Nghệ thuật Phật giáo: Phần 2

Trong quá trình truyền bá của Phật giáo, giáo nghĩa Phật giáo hóa thân thành các hình thức điêu khắc, hội họa… nhằm biểu hiện tư tưởng triết học thông qua hình thức nghệ thuật. Trước thế kỷ thứ II, trong tác phẩm nghệ thuật Phật giáo chưa có hình tượng đức Phật. Mãi đến thời kỳ vương triều Quý Sương ở Ấn Độ, điều cấm kỵ ấy mới được phá vỡ, sáng tạo ra nghệ thuật điêu khắc tượng Phật với hai lưu phái mang tính đại diện là “nghệ thuật Kiến Đà La” và “nghệ thuật Mạt Thố La”. Mời các bạn tìm hiểu nghệ thuật Phật giáo qua phần 2 cuốn sách.