Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 1: Phần 1

Ebook được viết bởi tác giả Trịnh Chất và Lê Văn Uyển, trình bày về hệ dẫn động cơ khí , cơ sở thiết kế và tính toán động học; động cơ điện; hộp giảm tốc và tính toán động học hệ dẫn động cơ khí; tính toán thiết kế chi tiết máy; truyền động dai; truyền động xích; truyền động bánh răng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung ebook.