Ebook Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu (sách chuyên khảo): Phần 1

Cuốn sách "Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu" đưa ra cơ sở lý luận dưới góc độ tiếp cận mới, lấy marketing làm trọng tâm để phân tích những quy định có tính pháp lý trên thị trường EU cũng như đánh giá khả năng đáp ứng của doanh nghiệp Việt Nam đối với các quy định về sản phẩm nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.