Ebook Sổ tay thợ hàn: Phần 1

Sổ tay thợ hàn: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân hạng hàn kim loại - liên kết hàn và mối; Vật liệu hàn; Thép và tính toán hàn của thép; Hao phí vật liệu hàn và năng suất hàn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.