Ebook Pháp luật đại cương (Phần 1) - TS. Lê Minh Toàn

Ebook Pháp luật đại cương (Phần 1) "Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật" gồm 3 chương sau: chương 1 những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, chương 2 quy phạm pháp luật-văn bản pháp luật-quan hệ pháp luật, chương 3 vi phạm pháp luật-trách nhiệm pháp lý-pháp chế XHCN.