Ebook Những vấn đề lịch sử trong tác phẩm Hồ Chí Minh: Phần 1 - GS. Phan Ngọc Liên (chủ biên)

Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề lịch sử trong tác phẩm Hồ Chí Minh" do GS. Phan Ngọc Liên (chủ biên) biên soạn gồm các nội dung: Những vấn đề chung về lịch sử, lịch sử Việt Nam. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.