Ebook Luật biển quốc tế và Luật biển Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách nhỏ này sẽ không đi sâu vào các vấn đề khác nhau của Luật biển mà tập trung trong bốn phần: Luật biển - một ngành luật độc lập, các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia, các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, Luật biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 1 sau đây.