Ebook Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển: Phần 2 - NXB Thông tấn xã Việt Nam

“Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”, với những thể hiện vô cùng sinh động, những chiến công oanh liệt, thực sự đã minh chứng cho Ý chí Việt Nam, sức sáng tạo Việt Nam, Trí tuệ Việt Nam, cho sự Lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ…Những bài viết trong phần này sẽ làm rõ những vấn đề cơ bản ấy.