Ebook Hóa sinh học (tái bản lần thứ bảy): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng, trao đổi xacarit, trao đổi lipit, trao đổi protein, trao đổi axit nucleic,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.