Ebook Hóa sinh học (tái bản lần thứ bảy): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hóa sinh học" cung cấp cho người học các kiến thức: Protein, axit nucleic, xacarit, lipit, vitamin, emzim. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Công nghệ sinh học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.