Ebook Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab: Phần 1

Tài liệu "Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tín hiệu và hệ thống rời rạc; Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền z;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.