Ebook Gia đạo truyền thông bảo: Phần 1

Pho sách này đã xuất bản in lần thứ nhất năm 1936. Sách thuốc này có giá trị, vì có nhiều Linh Mục các nơi và nhiều Danh Y đã góp sức kinh nghiệm giúp bài đã dùng công hiệu vào sách. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.