Ebook Em học giỏi tiếng Anh lớp 4 (Tập 1): Phần 2 - Đại Lợi

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook với các dạng bài tập được biên soạn hướng tới nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được chú trọng, phù hợp với chương trình học. Mời các bạn cùng tham khảo.