Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (sửa đổi, bổ sung)

Nội dung ebook trình bày về các nội dung định mức dự toán thí nghiệm (mức hao phí vật liệu, mức hao phí lao động, mức hao phí máy thi công), kết cấu tập định mức dự toán thí nghiệm, các thành phần hao phí trong định mức dự toán thí nghiệm.