Ebook Điện não đồ ứng dụng trong thực hành lâm sàng: Phần 1 - Đinh Văn Bền

Ebook Điện não đồ ứng dụng trong thực hành lâm sàng: Phần 1 giúp người học nắm được các kiến thức về kỹ thuật ghi điện não đồ, sinh lý điện não, sóng điện não và điện não ứng dụng trong các bệnh lý thần kinh và tâm thần.