Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Phần 2 Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu gồm các nội dung sau đây: Việc làm, sinh đẻ và kế hoạch hóa gia đình, lịch sử di dân, so sánh nơi ở hiện tại và nơi ở cũ, tóm tắt kết quả nghiên cứu và kết luận. Tham khảo nội dung 2 phần ebook để nắm bắt nội dung chi tiết.