Ebook Chọn lọc và hướng dẫn giải bài tập Di truyền học: Phần 1 - NXB Giáo dục

Ebook Chọn lọc và hướng dẫn giải bài tập Di truyền học: Phần 1 hướng dẫn cho các bạn cách giải những bài tập về quá trình phân bào giảm phân và sự thụ tinh; quy luật Mendel; di truyền liên kết giới tính; tương tác gen; di truyền học vi khuẩn; di truyền ngoài nhân;... Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.