Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán: Phần 2 - Nguyễn Phú Khánh

Phần 2 bạn “Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán” của tác giả Nguyễn Phú Khánh sẽ trình bày về 5 chuyên đề còn lại đó là: Phương pháp tọa độ không gian; Hình học giải tích tọa độ Oxy; Tổ hợp, xác suất; Số phức; Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung ebook.