Ebook Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2001-2010: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2001-2010", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phân tích các nhân tố tác động đến chất lượng tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.