Ebook Binh pháp Tôn Tử (Phần 1) - NXB Lao động xã hội

Binh pháp Tôn Tử được vận dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, hấp dẫn được sự chú ý nghiên cứu của nhiều nhân sĩ, cuối cùng đã gây thành một sức nóng Tôn Tử mang tính toàn cầu. Sau đây là "phần 1 Binh pháp" thuộc ebook. Mời các bạn cùng tham khảo.