Ebook Biết người (Tâm lý học áp dụng trong đời sống thực tiễn) - Phạm Cao Tùng (dịch)

Ebook có nội dung gồm 11 chương và được chia ra làm 3 phần: phần 1 cá tính của con người, phần 2 tâm lý động, phần 3 những áp dụng của tâm lý học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết đã được trình bày trong ebook này.