Đổi mới phương pháp dạy học dưới góc độ tâm lí học

Bài viết phân tích các đặc điểm và khía cạnh tâm lí của hoạt động dạy, các đặc điểm và cấu trúc tâm lí của hoạt động học. Trên cơ sở đó, bài báo nêu ra các nội dung đổi mới phương pháp dạy học dưới góc độ tâm lí học .