Đề cương chi tiết học phần - Khoa lý luận chính trị

Học phần bao gồm những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy
vật lịch sử với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; phép biện chứng duy vật
với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến, về những quy luật chung nhất của sự vận
động, phát triển của tự nhiên, xã hội, tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận
dụng, phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào nghiên cứu đời
sống xã hội.