Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện trường phổ thông trong thế kỉ XXI

Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động của bất kỳ loại hình thư viện nào. Đối với hệ thống thư viện trường phổ thông, việc tìm hiểu và áp dụng những tiêu chí đánh giá chất lượng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tiêu chí đánh giá thư viện trường phổ thông, nhằm cung cấp cho người làm thư viện một bức tranh về sự khác biệt trong kiểm định chất lượng của thư viện trường phổ thông trên thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở đối chiếu các tiêu chí đánh giá và bối cảnh hoạt động của thư viện trường phổ thông ở Việt Nam.