Đánh giá tác động của biến động giá dầu thô quốc tế đến nền kinh tế Việt Nam từ chuỗi dữ liệu tháng trong giai đoạn 1996-2015

Nghiên cứu này đánh giá tác động của giá dầu thô quốc tế đến nền kinh tế Việt Nam thông qua các biến khác nhau như tổng sản phẩm quốc nội, giá trị nhập khẩu, lãi suất và lạm phát. Nghiên cứu sử dụng phân tích VAR và xem xét phân rã phương sai để xác định các mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa các biến. Kiểm tra tính ổn định của cấu trúc cho thấy không có bằng chứng phá vỡ cấu trúc trong mô hình VAR, xác nhận độ tin cậy của các mối quan hệ ước lượng theo mô hình VAR.