Đánh giá chất lượng dao động của ô tô sử dụng hệ thống treo Macpherson tích cực điều khiển RISE

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu và đánh giá chất lượng dao động của ô tô sử dụng hệ thống treo tích cực Macpherson bằng điều khiển RISE. Phương pháp điều khiển RISE là một phương pháp điều khiển bền vững và bộ điều khiển RISE là bộ điều khiển thỏa mãn đồng thời tính chất điều khiển ổn định, bên vững và tính chất liên tục.