Đại số đại cương

Sách gồm 2 phần

Phần 1 Tóm tắt lý thuyết và các đề bài toán

Phần 2 Lời giải và hướng dẫn

Mỗi phần gồm 6 chương được trình bày theo đúng thứ tự các chương mục trong cuốn Đại số đại cương.