Đại cương về Logic

Đại cương về Logic cấu trúc gồm 3 phần và 6 chương trình bày các nội dung về các khái niệm, nội hàm và ngoại diên của khái niệm, quan hệ giữa các khái niệm, đối tượng; đặc điểm của logic, phán đoán, suy luận, chứng minh, bác bỏ và ngụy biện, các quy luật cơ bản của logic hình thức.