ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC - Đoàn Ngọc Vinh

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên
trường Đại học Y Khoa Huế về “Đại cương Lịch sử triết học”, theo
sự phân công của Bộ môn Triết học, Khoa Mác - Lênin, Trường Đại
học Khoa học Huế, từ tháng 10/2001 chúng tôi biên soạn và cho ra mắt
các cuốn “Đại cương Lịch sử Triết học Phương Đông và Việt Nam”.