Câu hỏi đáp môn chính trị học

Chính trị học hay khoa học chính trị là một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị và các ứng xử chính trị.Các lĩnh vực của chính trị học bao gồm lý thuyết chính trị và triết học chính trị,