Các yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động và một số khuyến nghị

Bài viết phân tích một số yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động như: công nghệ truyền thông số và mạng Internet di động ngày càng phát triển, nhu cầu được sở hữu một khụng gian riêng, một thế giới ảo mang bản sắc của riêng mình ngày càng cao, truy cập mạng Internet là hình thức giao tiếp đại chúng lớn nhất,... Đồng thời các tác giả đưa ra một số khuyến nghị đối với cơ quan báo chí và công chúng nhằm nâng cao hiệu quả thông tin báo chí trên điện thoại di động.