Bài giảng tâm lý học và y đức

Bài giảng tâm lý học và y đức gồm 12 bài với mục tiêu giúp người học trình bày được những kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương và tâm lý học y học, trình bày được những kiến thức cơ bản về tâm lý học người bệnh; tâm lý học người điều dưỡng, trình bày được được những kỹ năng cơ bản trong tiếp xúc với người bệnh đồng nghiệp; cộng đồng, trình bày được nội dung 12 điều y đức, phân tích được mối liên hệ giữa đạo đức với nghề y, những khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu y học và y tế.