An toàn thực phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm ở nước ta

Bài viết sử dụng số liệu điều tra khảo sát từ thực tế ở bảy tỉnh thành trong cả nước vừa qua để đánh giá liệu các yếu tố trên như nội dung kiểm soát ATTP, khó khăn hay nhận thức của người dân có ảnh hưởng đến mức độ ATTP. Kết quả nghiên cứu cho thấy nội dung liên quan đến kiểm soát ATTP ở nước ta có mối quan hệ thuận chiều với mức độ ATTP.