214 Bộ Thủ Tiếng Trung

Chữ Hán được cấu tạo từ các bộ thủ, và một bộ thủ có thể có các vị trí như đã trình bày ở trên.
Bộ thủ hiện diện trong một chữ một chữ có khi biểu hiện được ý nghĩa của toàn bộ chữ đó.
Thông thường thì ý nghĩa của một chữ ít nhiều liên quan đến nghĩa của bộ thủ. Các thành
phần không thuộc bộ thủ của chữ thường liên quan đến việc biểu âm, hoặc ngược lại.